Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-67/06.03.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Финансово – счетоводна дейност“, дирекция „Финанси и бюджет“, при следните условия:

1.    Описание на длъжността: Длъжността е свързана с: изготвяне на експертни становища, отчети, анализи и методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието.

2. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:

2.1     Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2.2     Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 3 години.

3.    Професионална област на придобитото висше образование: икономика.

4.      Начинът за провеждане на конкурса е, както следва:

4.1      решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация по реда на глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като резултатите са основание за отстраняване от участие в процедурата;

4.2     решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерство на правосъдието;

4.3     интервю.

5.    Кандидатите следва предварително да се регистрират със собствен имейл и парола в Портала за работа в държавната администрация на адрес https://jobs.government.bg, където след успешна регистрация ще получат персонален идентификационен номер (ПИН), който служи за идентифициране при кандидатстване и явяване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация.

Тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се провежда чрез тестови задачи, разделени в два модула („Общи компетентности“ и „Познания за държавната администрация“). Тестът се провежда в гр. София, в онлайн среда в компютърно оборудвана зала чрез платформа, достъп до която кандидатите имат чрез потребителско име (имейл), парола и ПИН.

6.         Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, в което задължително се отбелязва ПИН от Портала за работа в държавната администрация. Към заявлението следва да приложат:

6.1  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

6.2     копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания;

6.3     копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;

6.4     в случай че кандидатът е с дислексия, се прилага медицински документ, удостоверяващ това състояние;

6.5  копия от други документи по преценка на кандидата.

7.    Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция  „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.

8.    Документите може да се подават по електронен път на електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

9.    Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 2412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.

10.              Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

 

 

 

 

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 09:30 ч. на 07.03.2023 г. до 17.30 ч. на 21.03.2023 г. включително.

Тагове:
Други обяви от Министерство на правосъдието
 
Добавено в Избрани
Младши експерт
от 780 до 2028 лв.
София / 22 Март
 
Добавено в Избрани
Младши експерт
от 780 до 2028 лв.
София / 22 Март
 
Добавено в Избрани
Главен експерт
от 780 до 2340 лв.
София / 21 Март
 
Добавено в Избрани
Главен експерт
от 780 до 2340 лв.
София / 21 Март
 
Добавено в Избрани
Главен юрисконсулт
от 800 до 2400 лв.
София / 15 Март
07 Март 202394
Главен експерт Министерство на правосъдието
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Министерство на правосъдието

Докладвай за проблем
Главен експерт
Министерство на правосъдието

Препишете кода от картинката: