Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт по информатика и информационни технологии

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Кърджали.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

- длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

- наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6

- минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- минимален професионален опит – 1 година опит като учител по информатика и/или по информационни технологии или

- минимален ранг – IV младши.

 1.2. Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

- висше образование от област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“, професионално направление „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“

2. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

- интервю.

3. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 15.09.2023 г. вкл.

- Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието - гр. Кърджали, ул. "Миньорска" №1, ет. 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

- Телефон за контакт: 0361/60412.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС). Ненужното в т. 1 от декларацията се зачертава;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- Копие на документ, който в цялост съответства на съдържанието на оригиналния документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина. Кандидатът може да предостави и копие на други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит (в т.ч. длъжностна характеристика; граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция.) Документи, удостоверяващи професионален опит на чужд език, следва да са преведени на български език, при спазване на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

-  Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РУО – Кърджали и електронните страници на Министерството на образованието и науката и на РУО – Кърджали.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии“ е да създава условия за провеждането на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети компютърно моделиране и информационни технологии (в прогимназиален етап), информатика и информационни технологии.

Областите на дейност са: координиране, контролиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране, подпомагане на квалификационната дейност на територията на областта.

Тагове:
Други обяви от Регионално управление на образованието - Кърджали
 
Добавено в Избрани
Старши експерт за обучението в начален етап
от 1700 до 1700 лв.
Кърджали / 07 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт по предучилищно образование
от 1700 до 1700 лв.
Кърджали / 07 Септември
PRO
05 Септември 202359
Старши експерт по информатика и информационни технологии Регионално управление на образованието - Кърджали
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионално управление на образованието - Кърджали

Докладвай за проблем
Старши експерт по информатика и информационни технологии
Регионално управление на образованието - Кърджали

Препишете кода от картинката: