Добавено в твоите Избрани обяви

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул."Шести септември" № 29,

рег. 8121р-15215, екз. № ед.

20.07.2023 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, МЗ № 8121з-911/06.06.2023 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебно правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и заповед рег. № 8121К-6558/12.07.2023 г. за провеждане на конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност – СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване“ при Областна дирекция на МВР – Плевен, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво - 6.

 

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

2. Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

3. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки;

4. Професионално направление – икономика;

5. Минимален професионален стаж – 1 година или минимален ранг – IV младши;

6. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“ по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

 

II. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

1.   Подпомага главния счетоводител при осъществяване на текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;

2.   Подпомага главния счетоводител при изготвяне на средносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за съответната година, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;

3.   Участва в изготвянето на ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, тримесечните финансови отчети и баланс на разпоредителя с бюджет и всички приложения към тях, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;

4.   Осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;

5.   Подпомага главния счетоводител при своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;

6.   Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;

7.   Подпомага главния счетоводител при осъществяване на своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета с общините и другите ведомства и институции;

8.   Осигурява необходимата информация, за която отговаря на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други;

9.   Отговаря за достоверността на изготвените от него финансово-счетоводни документи;

10.     Организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата и с ръководителите на отдели и сектори;

11.     Спазва изискванията за опазването на класифицираната информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения и за прилагането на изискванията на Закона за защита на личните данни;

12.     Познава и спазва изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

13.     Извършва и други дейности и задачи, възложени от непосредствен или висшестоящ ръководител.

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2. Интервю.

 

 IV. Граници (от - до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 780 лв. до 1700 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Копия на документи за придобит ранг, при наличие на такъв;

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по ЗЗКИ.

7. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected],  като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР – Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 3, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, телефон за допълнителна информация и справки – 064/864444.

 

VII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР – в интернет и интранет.

 

 

ВПД АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:/П/

 Лилия Бочева

Тагове:
29 Август 2023163
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Областна дирекция на МВР - Плевен
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Областна дирекция на МВР - Плевен

Докладвай за проблем
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Областна дирекция на МВР - Плевен

Препишете кода от картинката: