Добавено в твоите Избрани обяви

Полицай - 30 длъжности

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ 8121K-7720/25.08.2023 г.

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

 

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи и МЗ № 8121з-910/06.06.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както

следва:

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” – ЕЛХОВО

 СЕКТОР „СПЕЦИАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ“

- тактически полицай-старши тактически полицай (водач на автомобил) - 3 (три) вакантни длъжности.

- тактически полицай - старши тактически полицай (водач на служебно куче) - 1 (една) вакантна длъжност;

 

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - МАЛКО ТЪРНОВО

- полицай - старши полицай - 4 (четири) вакантни длъжности.

- полицай - старши полицай (водач на служебно куче) - 1 (една) вакантна длъжност;

 

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – СРЕДЕЦ

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности;

- полицай - старши полицай (водач на служебно куче) - 2 (две) вакантни длъжности;

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – РЕЗОВО

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) 3 (три) вакантни длъжности.

- полицай - старши полицай (водач на автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛХОВО

- полицай - старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности.

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

- полицай - старши полицай (водач на автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

 

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – ЛЕСОВО

- полицай - старши полицай - 4 (четири) вакантни длъжности.

 

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – СВИЛЕНГРАД

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – КАПИТАН АНДРЕЕВО

- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности.

 

II. Определям следните общи и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:

1. Общи изисквания:

1.1. Да са дееспособни физически лица;

1.2. Да имат само българско гражданство;

1.3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

1.4. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

1.5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи;

2. Специфични изисквания:

2.1. Да не са по-възрастни от 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР.);

2.2. Да имат завършено средно образование;

2.3. Да притежават квалификация по чуждоезикова подготовка по английски, френски или немски език на ниво не по-ниско от А2, съгласно изискванията на Общата Европейска езикова рамка и компютърна грамотност (работа в MS Windows работна среда, работа с програмните продукти Word и Excel от MS Office) - установява се, чрез изпит в ЦСПП - Пазарджик към Академията на МВР - само за кандидатите за длъжности в ГКПП;

2.4. Да притежават валидно свидетелство за управление на МПС, категория „С“ - само за кандидатите за длъжности: „полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил)“; полицай - старши полицай (водач на автомобил); тактически полицай-старши тактически полицай (водач на автомобил).

2.5. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация до ниво на сигурност „Поверително“ - само за кандидатите за длъжности в ГКПП;

2.6. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в Специализирана методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, Приложение № 1 и № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

2.7. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализирана методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 20-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование;

1.2. Свидетелство за управление на МПС (копие) - само за кандидатите за длъжности: „полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил)“; полицай - старши полицай (водач на автомобил); тактически полицай-старши тактически полицай (водач на автомобил).

1.3. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация - само за кандидатите за длъжност „полицай - старши полицай“ в ГКПП.

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

2. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност;

3. Място за подаване на документите:

- сектор „Човешки ресурси” към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово (гр. Елхово, ул. „Морава” № 1, тел. 0478 /81411, вътрешен 46742, 46771, 46731);

- сектор „Човешки ресурси” в ГПУ-Малко Търново към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово  (гр. Малко Търново, ул. “Княз Борис I” № 54, тел. 05952 / 3095, вътрешен 55677).

- „Човешки ресурси“ в ГПУ – Свиленград при РДГП – Елхово (гр. Свиленград, ул. Стефан Стамболов“ № 19, тел. 0379/72012, вътр. 40032, 40039).

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1;

5. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания;

5.1. В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Човешки ресурси“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово.

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Човешки ресурси“ при Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово да изпрати до дирекция „Човешки ресурси“ - МВР, до Института по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - обобщена справка за набраните кандидати, съгласно приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

 

ІV. На основание чл. 5, ал. 4 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г., с допуснатите до участие кандидати за длъжността „полицай - старши полицай“ в ГКПП, да се проведат изпити в ЦСПП - Пазарджик към Академията на МВР за установяване нивото на специфични знания и умения по график, определен от конкурсната комисия, по следната тематика, начин на провеждане и методика за оценяване:

1. Проверка на чуждоезиковата подготовка – английски, немски или френски език.

1.1. ТЕМАТИКА – с компетенции от ниво А2, според критериите на Общата Европейска езикова рамка по следните елементи:

1.1.1. Лексика и граматика;

1.1.2. Слушане с разбиране;

1.1.3. Четене с разбиране / писане;

1.1.4. Устен изпит.

1.2. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

1.2.1. Решаване на тест (разработен от ЦСПП - Пазарджик при АМВР);

1.2.2. Писане;

1.2.3. Устен изпит - монологична и диалогична реч.

1.3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1.3.1. Всеки от кандидатите се оценява по точкова система, утвърдена от ЦСПП - Пазарджик при АМВР;

1.3.2. Елиминаторен праг - за успешно издържали изпита се считат кандидатите преминали минимум 60 % от максималният брой точки.

 

2. Проверка на компютърната грамотност.

2.1. ТЕМАТИКА – работа с персонален компютър в MS Windows работна среда, работа с програмните продукти Word и Excel от MS Office.

2.2. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

2.2.1. Теоретичен изпит - решаване на тест от 20 (двадесет) въпроса, разработен от ГДГП - МВР;

2.2.2. Практически изпит - за установяване нивото на уменията за работа с MS Windows и програмните продукти Word и Excel от MS Office.

2.3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

2.3.1. Тест - по точкова система, утвърдена от ЦСПП - Пазарджик при Академията на МВР, като за всеки верен отговор се дават по 4 точки;

2.3.2. Практически изпит - MS Word - изготвяне на документ в рамките на 15 минути; MS Excel - изготвяне на документ в рамките на 15 минути;

2.3.3. Елиминаторен праг - за успешно издържали изпита се считат кандидатите получили минимален брой 48 (четиридесет и осем) точки на теоретичния изпит, 1 (една) точка от първа част, 2 (две) точки от втора част на практическия изпит или минимум 60 (шестдесет) точки, като сбор от точките на теоретичния и практически изпит.

3. До участие в етапите от конкурсната процедура за длъжността „полицай старши полицай“ в ГКПП се допускат само кандидатите издържали изпитите за проверка на чуждоезиковата подготовка и компютърна грамотност.

 

V. Конкурсни етапи:

1. Изследване на физическата годност.

1.1 Изследване на физическата годност за длъжностите в сектор „Специални тактически действия“.

1.1.1. Изследването на физическата годност да се извърши съгласно Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25.юли 2014г.), чрез полагане на изпит в две части:

1.1.2. Първа част - изпълнение на тестове за демонстриране на приложни спортни умения в зададена последователност. Оценяват се последователност, начин и време за изпълнение. Оценяват се с „изпълнил“ и „неизпълнил“. С „изпълнил“ се оценяват кандидатите покрили всички изисквания за последователност, начин и време за изпълнение на тестовете.

1.1.3. Втора част - изпълнение на тестове за установяване на нивото на физически качества съгласно таблица № 2 от Приложение № 1.2 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за специализираните звена за тактически действия в структурите на МВР, както следва:

Таблица 2

Оценка

Тестова батерия

скок дължина от място (см)

бягане в осморка (сек)

гладко бягане 800 м (мин)

сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.)

изправяне на трупа от тилен лег до седеж (бр.)

Отличен

245

15.8

2.35

55

70

Добър

235

16.0

2.45

50

60

 

1.2. Изследване на физическата годност за всички други длъжности, обявени в конкурса.

1.2.1. Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски“, съгласно Таблица 1 от Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г., както следва:

Таблица 1

 

Точкова система за оценка

 

Тестова батерия

 

 

скок дължина от място (см)

 

бягане осморка 4 цикъла (сек)

 

гладко бягане 800 м (мин)

 

сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.)

 

изправяне на трупа от тилен лег до седеж (бр.)

 

 

 

мъже

 

жени

 

мъже

 

жени

 

мъже

 

жени

 

мъже

 

жени

 

мъже

 

жени

 

8

 

≥240

 

≥205

 

-

 

-

 

t ≤ 3.10

 

t ≤ 3.20

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7

 

235

 

200

 

t ≤16.2

 

t ≤16.6

 

3.11-3.15

 

3.21-3.25

 

≥55

 

-

 

-

 

≥55

 

6

 

230

 

195

 

16.3

 

16.7

 

3.16-3.20

 

3.26-3.30

 

50

 

-

 

-

 

50

 

5

 

225

 

190

 

16.4

 

16.8

 

3.21-3.25

 

3.31-3.35

 

45

 

-

 

-

 

45

 

4

 

220

 

185

 

16.5

 

16.9

 

3.26-3.30

 

3.36-3.40

 

40

 

-

 

-

 

40

 

3

 

215

 

180

 

16.6

 

17.0

 

3.31-3.35

 

3.41-3.45

 

36

 

-

 

-

 

36

 

2

 

210

 

175

 

16.7

 

17.1

 

3.36-3.40

 

3.46-3.50

 

32

 

-

 

-

 

32

 

1

 

205

 

170

 

16.8

 

17.2

 

3.41-3.45

 

3.51-3.55

 

30

 

-

 

-

 

30

 

 

2. Психологично изследване.

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

VI. Срок за провеждане на конкурсната процедура - до 6 (шест) месеца от обявяване на конкурса.

VІІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на изпитите и етапите от конкурсната процедура.

IХ. Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

X. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР в интернет и интранет, и да се изпрати на структурите по чл. 37 от Закона за МВР за сведение и изпълнение.

 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:

 ГЛАВЕН КОМИСАР                          /П/

 

                          Петър Тодоров

 

Тагове:
31 Август 2023275
Полицай - 30 длъжности Главна дирекция гранична полиция- МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция гранична полиция- МВР

Докладвай за проблем
Полицай - 30 длъжности
Главна дирекция гранична полиция- МВР

Препишете кода от картинката: