Добавено в твоите Избрани обяви

Старши инспектор

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжност „Старши инспектор”  сектор „Пристанищен и екологичен контрол“, отдел „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели“ в дирекция „Морска администрация - Бургас“ в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ /ИАМА/ с месторабота гр. Бургас.

1.  Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

-          образователно-квалификационна степен –бакалавър;

-          професионален опит – 2 години или ранг – IV младши.

-          основна месечна заплата – от 780.00 лв. до 1800.00 лв.

          2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

Съгласно Наредба № 11 от 26 април 2004 г. За прегледите на корабите и корабопритежателите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.

1. висше образование, специалност "Корабоводене", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене" или "Радиоелектроника и свръзки";

2. плавателен стаж най-малко 5 години на длъжност от оперативно или управленско ниво или трудов стаж най-малко 3 години по специалността;

3. писмено и говоримо владеене на английски език;

Съгласно Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. За проверките по реда на държавния пристанищен контрол, В сила от 01.01.2011 г.; Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 14 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.

           1.

а) да имат подходяща квалификация, получена в морска институция, и подходящ плавателен стаж като сертифициран офицер, който притежава или е притежавал валидно

свидетелство за професионална квалификация STCW II/2 или III/2 без ограничение относно района на плаване, мощността на КСУ или тонажа; или

б) да са издържали одобрен от компетентен български държавен орган изпит за инженер-корабостроител, инженер-механик или инженер в морската област и да имат стаж не по-малко от пет години като такива; или

в) да имат съответната университетска степен или еквивалентна на нея и да са подходящо обучени и получили квалификация за инспектори по безопасност на корабите.

2. не по-малко от 5 години стаж, включващ плавателен стаж като офицер от палубна или машинна команда или като инспектор на държавата на знамето или като помощник-инспектор по държавен пристанищен контрол. Този стаж трябва да включва най-малко две години плавателен стаж като офицер от палубна или машинна команда.

3. да могат да общуват устно и писмено с членовете на екипажите на английски език.

 

3.   Професионална област, по която да е придобито образованието: Морска /корабоводене, корабни машини и механизми, корабостроене и радиоелектроника и свръзки/.

        

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

               - компютърна грамотност (MS Office);

               - английски език – писмено и говоримо. 

 

5. Начин за провеждане на конкурса:

-   решаване на тест;

-   интервю.

 

6. Кратко описание на длъжността:

Участие в дейностите, свързани с прегледи, освидетелстване и регистрация на корабни корабопритежатели и издаване/потвърждаване на документи, съгласно действащото законодателство.

Упражняване на държавен пристанищен контрол. Участие в дейностите, свързани с държавен пристанищен контрол.

    7. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- писмено заявление за участие в конкурс по утвърден образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

-  автобиография;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, владеене на английски език, които се изискват за длъжността;;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-  копие от документ за придобит ранг (ако е работил като държавен служител).

 

 8. Срок и място за подаване на документите:

 Срокът за подаване на документи е 10 /десет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса в Административния регистър. На същата дата да се публикува обявата и на порталът за търсене на работа www.zaplata.bg и интернет страницата на агeнцията www.marad.bg.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (чл. 17, ал. 5 от НПКПМДСл), всеки работен ден от 0900 ч. до 1700 ч. в гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, дирекция „Морска администрация - Бургас“ или в гр. София, п.к. 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ет. 9, дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“.

Документите могат да се подават и по електронен път на следния електронен адрес: bma@marad.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл).

Лице за контакт: Искра Харизанова – главен експерт ЧР, тел. 070010145

9.                 Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

10.    При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

11.    Списъкът на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, да бъдат обявени на седмия ден от крайната дата за подаване на документите на електронната страница на ИА „Морска администрация” – www.marad.bg.

Тагове:
09 Ноември 2023164
Старши инспектор Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Изпълнителна агенция
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Докладвай за проблем
Старши инспектор
Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Препишете кода от картинката: