Добавено в твоите Избрани обяви

Старши счетоводител

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

8000 гр. Бургас , ул. „Цар Иван Шишман“ № 8,

тел. 056 / 894370, факс 056 / 842779

 

ОБЯВЛЕНИЕ

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД 16 – 115 / 16.03.2023 г. на директора на РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността „Старши счетоводител“ към „Обща администрация”, Дирекция „Административно  правна и финансово  ресурсна  дейност”на РДГ Бургас .

Брой работни места за който се обявява конкурса – 1 работно място.

І. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ към „Обща администрация”, Дирекция „Административно  правна и финансово  ресурсна  дейност”на РДГ Бургас ::

1. Образователна степен – висше образование, Професионално направление -  Икономика, образователно – квалификационна степен „бакалавър", професионална квалификация „Икономист – счетоводител“.

2. Специалност: „Счетоводство и контрол “   в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

3. Професионален опит - 3 год. стаж  по специалността „Счетоводство и контрол “.

          3.1 Допълнителни:

·            Аналитична компетентност;

·            Ориентация към резултати;

·            Работа в екип;

·            Комуникативна компетентност;

·            Фокус към клиента /вътрешен и външен/;

·            Професионална компетентност;

·            Дигитална компетентност.

·            Управленска компетентност.

·            Стратегическа компетентност.

·            Лидерска компетентност.

·            Компетентност за преговори и убеждаване.

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса са тест за познания от професионалната област на длъжността  и относно администрацията и интервю с кандидатите.

ІІІ. Допускане до конкурса – етапи:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите.

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

ІV. Провеждане на конкурса – етапи:

1. етап – провеждане на тест.

2. етап – интервю.

3. етап – окончателно класиране.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

1. Заявление за участие по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец.

3. Копия от документи за образователно – квалификационна степен.

4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина.

5. Автобиография европейски формат – CV.

6. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа от старши  експерт „Човешки ресурси“ РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 9.

VІ. Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на РДГ Бургас, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11 всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите за участие в конкурса да се предоставя на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на РДГ Бургас и на таблото за обяви в административната сграда на РДГ Бургас.

VІІІ. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявят на седмия ден от крайнаната дата за подаване на документите на интернет страницата на РДГ Бургас.

            ІХ. Длъжността „Старши счетоводител“ е свързана с организацията, контрола и координирането на финансово- счетоводната дейност в РДГ Бургас. Отговаря за правилното документиране на финасовите операции и тяхното отразяване по счетоводни сметки. Изготвя всички видове отчети, доклади и анализи необходими за ИАГ, Статистиката, НАП, НОИ и др. органи, контролира паричните потоци чрез система СЕБРА. Изпълнява задължения по СФУК. Организира и контролира воденето на счетоводните книги. Осъществява  и отговаря за взаимодействието с местните структури на финансовите и данъчните органи, банки, доставчици и други. Съгласува финансовите условия за сключваните договори контролира и извършва плащанията по тях. Участва в извършването на годишните инвентаризации на дирекцията.

         Х. Основната стартова брутна заплата за длъжността „Старши счетоводител“  на РДГ Бургас е в размер на 1700 лева. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с приложимите Вътрешни правила в РДГ Бургас.

          ХІ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ХІI. РДГ Бургас не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

           

                             

                                               

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от Регионална дирекция по горите - гр. Бургас
 
Добавено в Избрани
Младши експерт "Инвентаризация на горските територии и горско планиране"
от 780 до 1600 лв.
Бургас / 20 Март
 
Добавено в Избрани
Младши експерт
от 780 до 1600 лв.
Бургас / 06 Март
17 Март 202365
Старши счетоводител Регионална дирекция по горите - гр. Бургас
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионална дирекция по горите - гр. Бургас

Докладвай за проблем
Старши счетоводител
Регионална дирекция по горите - гр. Бургас

Препишете кода от картинката: