Добавено в твоите Избрани обяви

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000, ул. „Шести септември“ № 29,

рег. 8121р-5161

08.03.2023 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), заповед № 8121К-1737/28.02.2023 г., в качеството си на оправомощено лице, съгласно МЗ № 8121з-156/03.02.2023 г. за възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебно правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

в сектор ,,Административен“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Шумен при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.   Образователно-квалификационна степен - „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

2.   Област на висшето образование - социални, стопански и правни науки;

3.   Професионално направление – икономика;

4.   Професионален опит - 1 година и/или минимален ранг IV младши;

5.   Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от ЗДСл.

Допълнителни изисквания: Кандидатите да притежават компютърна грамотност.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

II. Начин за провеждане на конкурса:

1.   Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерството на вътрешните работи;

2.   Интервю.

 

III. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1.    Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - по образец;

2.    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец;

3.    Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.    Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

5.    Копие от документ за присъден ранг, при наличие на такъв;

6.   Копия от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А, всеки работен ден в отдел „Човешки ресурси“ при Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР.

Телефон за справки и допълнителна информация - 02/9820799.

При подаване на документите по електронен път кандидатите следва да проверяват статуса на същите на горепосочения телефонен номер.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

-     Подпомага главния счетоводител при организирането, ръководенето и контрола на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

-     Приема и проверява по форма и същество първичните счетоводни документи за извършените стопански операции;

-     Стриктно спазва принципите на счетоводството при осчетоводяване на документите по съответните счетоводни сметки, за чието водене отговаря и ги въвежда в счетоводния софтуер;

-     Проверява и отговаря за правилното отразяване на извършените разходи по счетоводните сметки, параграфи, подпараграфи и разнасянето им по счетоводните книги и регистри на дирекцията;

-     Проверява всички представени документи, относими към съответното плащане на задължение на дирекцията и изготвя платежни нареждания към доставчици на стоки и услуги;

-     Участва в комисии за извършване на проверки на материалноотговорни лица, инвентаризации и други, съобразно притежавана компетентност;

-     Завежда касата на дирекцията, материално отговорно лице - приема, отчита, раздава и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;

-     Извършва касови операции само след надлежно оформени, приходно-разходни документи, води касови книги по форма и ред, установени с нормативните актове, сверява наличните парични суми с касовия остатък;

-     Отговаря за правилното и вярното ежедневно и периодично отчитане на приходите и разходите;

-     Участва в изготвянето на бюджетни прогнози и проектобюджети;

-     Отговаря за своевременното изготвяне на отчети, информации, справки и др. подобни и срочното им представяне на висшестоящия разпоредител с бюджет;

-     Отговаря за своевременното представяне на изискуемите данъчни документи;

-     Изисква от всички материално отговорни лица да спазват установения ред за оформяне на предвидените първични отчетни документи, заповеди и др. и срочното им представяне на отговорните длъжностни лица от съответното финансово звено;

-     Съставя първични и вторични счетоводни документи;

-     Спазва финансовата и платежна дисциплина;

-     Работи с програмни продукти свързани със счетоводната отчетност;

-     Взаимодейства и контактува с другите структури на ГДПБЗН и МВР, подотчетните лица, банковите клонове, фирми, организации и учреждения във връзка с изпълнение на функционалните си задължения.

-     Своевременно осчетоводява документите по съответните синтетични и аналитични сметки, за чието водене отговаря;

-     Проверява размера на основните заплати и допълнителните възнаграждения, посочени в заповедите; 

-     Проверява правилното оформяне на документите по заплащането на труда и срочното им предаване за осчетоводяване;

-     Изготвя и съхранява авансовите и месечните ведомости за заплати;

-     Работи със софтуерния продукт по заплащането на труда, въвежда информация за промени в месечните възнаграждения, удръжките върху тях и следи за точното им отразяване в разплащателните ведомости;

-     Оформя трудовите книжки за лицата, работещи по трудово правоотношение;

-     Изготвя удостоверения за: трудов стаж, осигурителен доход и други, служебни бележки и необходимите документите при пенсиониране на служителите;

-     Води тетрадка за заповедите на уволнените служители;

-     Изготвя справки за доходите на служителите за банки и други юридически лица; Отговаря за правилното прилагане на нормативните и вътрешноведомствените актове, уреждащи заплащането на труда на служителите в МВР, начисляването на удръжките върху заплатите и превеждането им по предназначение; изплащането на обезщетения, помощи, награди, командировъчни пари и други суми, уредени в ЗМВР и други нормативни актове.

 

VІ. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1: от 780 лева до 1700 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

VІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

 

VIІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ - МВР - в интернет и интранет.   

Тагове:
10 Март 202352
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Докладвай за проблем
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР

Препишете кода от картинката: