Добавено в твоите Избрани обяви

Бизнес анализатор, ИТ в отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Предпочитана специалност – в областта на информатиката, информационните технологии, компютърните науки, математиката;

• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) – В1 според Европейската езикова рамка;

• Не по-малко от 3 години професионален опит;

• Задълбочени познания и опит в работата с Windows, Microsoft Office, Internet, справочни програми; Microsoft Project, Microsoft Visio, Jira Software; продукти за интегриране и управление на бизнес процеси и унифицирани средства за описание на модели (UML);

• Познания по иницииране на нови проекти и управление на проекти;

• Опит в разработване на стратегически насоки за развитие на информационните и комуникационни технологии;

• Умения за работа в екип.

За предимство ще се считат:

− задълбочени познания по анализ на бизнес процесите и за изграждане на информационни системи;

− опит в координиране и документиране на договорни взаимоотношения с външни изпълнители;

− познания по ITIL.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.06.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: [email protected], като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

 

Тагове:
Други обяви от Българска народна банка
Добавено в Избрани
Администратор, ИС в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Системни анализатори, ИТ в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Проектант, ИТ в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Експерт, сигурност на ИКТ в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Системен администратор в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“
София / 19 Май
VIP
19 Май 202382
Бизнес анализатор, ИТ в отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“ Българска народна банка
Българска народна банка
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Българска народна банка

Докладвай за проблем
Бизнес анализатор, ИТ в отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“
Българска народна банка

Препишете кода от картинката: