Добавено в твоите Избрани обяви

Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитана специалност – в областта на информатиката, математиката, икономиката, информационните системи, компютърните науки;

• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) - В1 според Европейската езикова рамка;

• Професионална работа с Microsoft Office;

• Познания и опит в работата с: локални мрежи; MS Windows UNIX AIX, Linux;

• Опит в администрирането на бази данни – Oracle DB или други DBMS;

• Опит с PL/SQL;

• Опит в инсталиране, конфигуриране и администриране на информационни системи;

• Комуникационни умения и умения за работа в екип;

• Способност за работа по различни задачи и проекти едновременно, способност за работа под напрежение.

За предимство ще се считат:

− познания и умения за работа с ORACLE, SAP, VBA Excel Macros;

− опит в администрирането на приложни информационни системи в банковата или финансовата сфера;

− професионален опит на подобна позиция.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.06.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: [email protected], като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

 

Тагове:
Други обяви от Българска народна банка
Добавено в Избрани
Администратор, ИС в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Системни анализатори, ИТ в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Проектант, ИТ в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Експерт, сигурност на ИКТ в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“
София / 26 Май
Добавено в Избрани
Системен администратор в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“
София / 19 Май
VIP
19 Май 2023122
Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“ Българска народна банка
Българска народна банка
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Българска народна банка

Докладвай за проблем
Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“
Българска народна банка

Препишете кода от картинката: