Добавено в твоите Избрани обяви

Медицинска сестра

Основна функция на длъжността: Полага грижи при отглеждането и възпитанието на деца до 3 годишна възраст.

 

 

Основни трудови задължения :

 

1.      Приема новопостъпилите деца и запознава родителите с Правилника за вътрешния ред и режима на децата.

2.      Провежда ежедневен филтър на децата / термометрия, оглед на кожа и лигавици, проверка за главови въшки/.

3.      Провежда организирани занимания на децата в групата по писмени и устни указания на педагога на яслата.

4.      Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ. При всяко остро заболяване или злополука незабавно уведомява директора на детската ясла, родителите и личния лекар на детето.

5.      Взема под личен патронаж новопостъпилите деца и съобразява режима, заниманията и грижите през периода на адаптация, като прилага индивидуален подход към всяко дете.

6.      Предава децата на родителите, като ги уведомява за здравословното им състояние и поведение.

7.      Приема и разпределя храната, като спазва количеството на отделните порции и следи за апетита на децата. Подпомага тези деца, които не могат да се хранят сами.

8.      Осигурява редовно течности и проследява уринирането и дефекирането на децата. Поставя и вдига от сън децата, като преоблича изпотените.

9.       Активно участва в провеждането на комплексната Програма за промоция на детското здраве в яслена възраст.

10.  Извършва антропометрични измервания на децата.

11.  Взема материали за микробиологичен и паразитологичен анализ и следи за получаване на резултатите.

12.  Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар.

13.  Ежедневно при хубаво време извежда децата на разходка, като не допуска консумирането на диворастящи гъби и неизвестни плодове от различни растения.

14.  Стои неотклонно в групата, а при необходимост от отлъчване осигурява присъствието на друг възрастен при децата и иска разрешение от директора на яслата. Не напуска работното си място преди да предаде децата на медицинската сестра, която я заменя.

15.  Контролира работата на детегледачката и следи за спазване на хигиенния режим в помещенията.

16.  Контролира спазването на изискванията към факторите на средата.

17.  Един път седмично измива и дезинфекцира играчките на децата.

18. Спазва Правилника за вътрешния ред, санитарно хигиенните изисквания и всички вътрешни нормативни актове, издадени от работодателя.     

19. Води изискващата се документация :

·         Рапорт на групата

·         Ведомост за присъствието на децата

·         Журнал за заразни заболявания

·         Журнал за контактни на заразни заболявания

·         Здравна карта на детето

·         Тетрадка за педагогически указания

·         Работи с компютър /  с програмен продукт „ Сладко бебе“.

 

Основни отговорности :

 

 1. Отговаря за цялостната дейност в групата, в която работи.
 2. Отговаря за живота, здравето и възпитанието на децата.
 3. Отговаря за храненето на децата.
 4. Носи отговорност за точното и в срок изпълнение на поставените задачи от директора на яслата и педагога.
 5. Медицинската сестра, на която стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжна незабавно да уведоми директора на Детска ясла № 55, Дирекция „Социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи.
 6. Същото задължение има лицето, на което това е станало известно във връзка с упражняваната професия или дейност, дори и ако е обвързано с професионална тайна.

 

 

 

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ

 

 

Организационна подчиненост на длъжността : Длъжността е пряко подчинена на директор  ясла.

 

Взаимодействие с други звена и длъжности : При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички длъжности в детската ясла.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

 

Специфични условия на труд : Работи с деца в ранна детска възраст.

 

Работно облекло и лични предпазни средства : Ползва работно облекло.

 

Режим на труд и почивка : Работи по график, изготвен от директора на яслата,    I- ва смяна от 7.00 часа до 14.00 часа, с почивка от 9.45 часа до 10.00 часа, II- ра смяна от 12.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 13.45 часа до 14.00 часа, целодневно дежурство от 7.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 14.00 часа до 15.00 часа.

 

 

 

V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

 

Формиране на основната работна заплата : Съгласно вътрешните правила за работната заплата и уговореното в индивидуалния трудов договор.

 

Допълнителни възнаграждения : Съгласно вътрешните правила и договореното в индивидуалния и колективния трудов договор.

 

 

VІ. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

 

Специални изисквания и правоспособност : Диплома за завършено медицинско образование с правоспособност -  медицинска сестра или акушерка.

 

 

VII. ПРАВА

  1.Произтичат от Кодекса на труда, Наредба №26 и Закона за закрила на детето.  

2. Има право да  дава предложения за внедряване на новости.

 

3.Има право да повишава професионалната си квалификация и образование.

 

 

 

 

VІIІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 

Образование : Степен „специалист”, висше образование - образователно квалификационна степен „бакалавър”

 

Професионален опит : Не се изисква.

 

Специални знания и умения :

 1. Нормативни актове за санитарно хигиенните изисквания.
 2. Имунизационен календар на Р. България.
 3. Нормативни актове, свързани с държавните стандарти по извършване на медицинска дейност.
 4. Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в детско заведение.

Личностни изисквания :

 1. Комуникативност
 2. Тактичност
 3. Умения за работа в екип, с деца и родители
 4. Да разбира детската психика и поведение
 5. Отговорност
 6. Лоялност
Тагове:
08 Септември 202367
Медицинска сестра Детска ясла № 55
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Детска ясла № 55

Докладвай за проблем
Медицинска сестра
Детска ясла № 55

Препишете кода от картинката: