Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”

В ОТДЕЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ” НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ” В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;

Област на висше образование: 5. Технически науки;

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника;

Минимален професионален опит за заеманата длъжност: - не по-малко от 3 години;

Минимален ранг: ІV младши;

Кандидатите да притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно” или по високо, или да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация за стартиране на процедура по проучване.

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- участва в дейностите на отдела в областта на осигуряване на качеството при изпълнението на процедурите за придобиване на продукти, свързани с отбраната и други продукти по договори на МО;

- участва в дейностите на отдела в областта на Държавна гаранция на качеството на продукти, свързани с отбраната и други продукти, съгласно изискванията на стандартизационното споразумение STANAG 4107 за нуждите на страни – членки на НАТО или страни извън НАТО, с които има сключени двустранни споразумения;

- обработва получените заявки за Държавна гаранция на качеството на продукти, свързани с отбраната и други продукти, съгласно изискванията на стандартизационното споразумение STANAG 4107 и води кореспонденция свързана с нейното изпълнение;

- участва в изпитванията на новоразработвани, произведени, ремонтирани и/или модернизирани отбранителни продукти и видове имущества за нуждите на МО и БА;

- участва в процеса по определяне на минималните изисквания за осигуряване на качеството към потенциалните изпълнители на договори за доставка, с цел включването им в документацията за откриване на обществена поръчка;

- участва в комисиите за избор на доставчици на продукти, свързани с отбраната и други продукти по договори на МО;

- извършва анализ и дава предложения за включване на подходящи клаузи за осигуряване качеството в договорите за доставка на продукти, свързани с отбраната и други продукти за нуждите на МО;

- участва в разработването на вътрешноведомствени документи, регламентиращи дейностите по осигуряване на качеството на продукти, свързани с отбраната и други продукти по договори на МО;

- участва в организирането и изготвянето на проучвания, обзори, анализи и прогнози по въпросите на управление и осигуряване на качеството през целия жизнен цикъл на продуктите;

- извършва анализ на информацията за получени рекламации и причините за допускането им и предлага допълнителни дейности по осигуряване на качеството;

- участва при необходимост в процеса по изясняване на причините довели до несъответствието и изготвяне на акт за рекламация.

- участва в дейностите при одитиране от втора страна на Системата за управление на качеството на доставчика, през времето на изпълнение на договорите за производство, ремонт или модернизация на продукти, свързани с отбраната и други продукти по договори на МО;

- участва в разработването на вътрешноведомствени документи, регламентиращи дейностите по осигуряване на качеството на отбранителни продукти;

- участва и организира изпълнението на процедурите, свързани с контрол на качеството на произвежданите от търговските дружества от отбранителната промишленост продукти по сключените за тази услуга договори с МО;

- спазва изискванията на ЗЗКИ и Правилника за неговото приложение;

- изпълнява и други задачи, възложени му от началника на отдела и директора на дирекцията.

 

Допълнителна умения и квалификация:

- компютърни умения: Windows, MS Office и други приложни програми;

- владеене на чужд език - счита се за предимство за заемане на длъжността.

 

Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 780 до 1950 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

 

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и провеждане на интервю.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

- декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно лице, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от дипломата не се прилага;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копия на сертификати/удостоверения/свидетелства и др. за завършени курсове, обучения или специализации – при наличие на такива).

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

приемната на Блок „Е”, ет. 1, София - 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров”  № 2,  всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., телефони и лица за контакти: полковник Стефан Кючуков – 02 92 21812 и ц. сл. Атанас Атанасов - 02 92 21814;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в срок до 10 (десет) дни след публикуване на обявата за конкурса.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Общодостъпно място за обявления:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет страницата на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” -  http://di.mоd.bg и в приемната на Блок „Е”, ет. 1, София - 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.

Тагове:
Други обяви от Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
 
Добавено в Избрани
Главен счетоводител
от 780 до 2100 лв.
София / 09 Март
08 Март 2023109
Главен експерт Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Институт по отбрана
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Докладвай за проблем
Главен експерт
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Препишете кода от картинката: