Добавено в твоите Избрани обяви

Старши специалист - горски инспектор

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Регионална дирекция по горите  - Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” №57, тел. 275070,  на основание глава V, раздел IV от Кодекса на труда и във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РД 05-152 /23.05.2023 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство”,  звено „Пловдив“,  при Регионална дирекция по горите – Пловдив 1 работнo място.

 

                 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

           1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;

           2.Трудов стаж по специалността – 1 година .

II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./

            III.Начинът за провеждане на конкурса е: писмен тест и интервю за професионална компетентност.

           IV.Етапи на провеждане:

1.       Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2.       Допускане на кандидатите по документи.

3.       Обявяване на допуснати и недопуснати кандидати.

4.       Провеждане на конкурса:

4.1. Първи етап: решаване на тест.

4.2. Втори етап: провеждане на интервю с издържалите успешно теста.

4.3.  Окончателно класиране: при окончателното класиране се събират точките на кандидата от теста и интервюто.

V.Описание на длъжността:  Старши специалист - горски инспектор осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗРА, ЗЛР, ЗБР и подзаконовите актове по прилагането им.

           VI. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 780 лева. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с приложимите Вътрешни правила в РДГ-Пловдив.

            VII.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

1.         Заявление;

2.         Автобиография европейски формат -СV;

3.           Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

4.         Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

5.           Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо че лицето:

 а/ не страда от психически разстройства;

        б/ през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

6.   Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

·         срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

·         лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

7.         Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

8.           Медицинско свидетелство.

Забележка:

* За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по VII, т. 5, буква „б“ и т.6 , но представи декларация по образец (Приложение № 11към чл.31, ал.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии).

 

VIII. Документите следва да бъдат представени в деловодството на  РДГ Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в едномесечен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаването им на  лицата се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

IX.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Регионална дирекция по горите, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург“ № 57 и на интернет страницата на ИАГ, раздел „Работа“ -  http://www.iag.bg/jobs/lang/1/page/1/archive.

                Х. Регионална дирекция по горите - Пловдив не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

 

Тагове:
Други обяви от Регионална дирекция по горите - Пловдив
 
Добавено в Избрани
Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“
от 780 до 780 лв.
Пловдив / 23 Май
PRO
25 Май 202325
Старши специалист - горски инспектор Регионална дирекция по горите - Пловдив
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионална дирекция по горите - Пловдив

Докладвай за проблем
Старши специалист - горски инспектор
Регионална дирекция по горите - Пловдив

Препишете кода от картинката: