Добавено в твоите Избрани обяви

Специалист

Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на основание Заповед  на Председателя на Комисията, 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР 

За 1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „специалист”, по трудови правоотношения в сектор „Комплектуване и съхранение на архива“, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива ”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово.  

1.      Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

Длъжността „специалист” в сектор КСА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ е пряко подчинена на началника на сектора.

·      Подпомага дейностите по систематизиране и съхранение на архивните дела в архивохранилищата на централизирания архив;

·      Подпомага дейностите по подготвяне на документите за предоставяне за запознаване по заявки и за изготвяне на застрахователен фонд;

· Извършва техническа обработка на документите;

·      Изготвя отговори по писма за наличието на конкретни дела;

·      Подпомага дейностите по паспортизация на фондовете

·      място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 107а, ал. 11 от Кодекса на труда, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в КРДОПБГДСРСБНА, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност (НПКДА). 

2.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

а/ образование – средно;

б/ професионален опит – не се изисква

в/ компетентности – ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност; 

 г/ да притежава документ за извършена проверка за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от комисията и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

   д/ да има или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с чл. 18, ал. 5 от Правилника за дейността на комисията (проучват се класираните кандидати);

  е/ длъжността се заема по трудово правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията по чл.107а от Кодекса на труда

3.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимства на кандидатите:

а/  добри компютърни умения - да работи с MS Office и специализирани програмни продукти, свързани с дейността;

Минимален размер на основната заплата – 900 лв.

4. Начин на провеждане на подбора:

1. Подадени документи;

2. Събеседване. 

Събеседването ще се проведе чрез въпроси, свързани с изпълнението на длъжността, за която се кандидатства, ЗДРДОПБГДСРСБНА, ПДКРДОПБГДСРСБНАНА, НУРОИСДА.

5. Необходими документи за участие в подбора:

   а) Заявление, в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;

   б) Автобиография с подробно посочване на трудовия стаж;

   в) Копие от дипломата за завършено образование, допълнителни квалификации;

 г) Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такива;

   д) Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в КРДОПБГДСРСБНА (по образец, наличен на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА);

   е) Документ за извършена проверка за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

         6. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 В сградата на КРДОПБГДСРСБНА – гр. София, ул. „Врабча” № 1, всеки работен ден от 10:00 до 17.00 часа, , [email protected].

         7. Краен срок за подаване на документи (на място или по електронен път) – 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението, от 16.11.2023 г. до 17:00 ч. на 27.11.2023 г.

    8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с подбора - Официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА - www.comdos.bg.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

- лично от всеки кандидат на посочения адрес;
- чрез пълномощник на посочения адрес;.

 При подаване на документите на хартиен носител в КРДОПБГДСРСБНА на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 107, ал. 1 от КТ.

- по електронен път, на имейл адрес: , [email protected], като заявлението трябва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване, посочени в чл. 107, ал. 1 от КТ, се изпращат на кандидата по електронен път.  

 С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

      Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

     Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

Тагове:
Други обяви от КРДОПБГДСРСБНА
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
16 Ноември 2023168
Специалист КРДОПБГДСРСБНА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на КРДОПБГДСРСБНА

Докладвай за проблем
Специалист
КРДОПБГДСРСБНА

Препишете кода от картинката: