Добавено в твоите Избрани обяви

Старши специалист

Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на основание Заповед  на Председателя на Комисията, 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР 

За 1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „старши специалист”, по трудови правоотношения в сектор „Дигитализация, реставрация и застраховане на архива“, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово. 

1.             Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

Длъжността „старши специалист” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ е пряко подчинена на началника на сектора.

· Подрежда и проверява страниците на получените архивните документи за обработка;

·   Подготвя кориците и поставя книжното тяло, като в зависимост от дебелината на архивното дело го подшива ръчно или машинно и поставя заверителен надпис;

·         Подпомага процеса по реставрация;

 

·         място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово. 

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 107а, ал. 11 от Кодекса на труда, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в КРДОПБГДСРСБНА, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност (НПКДА).

2.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

       а/ образование – средно;

       б/ професионален опит – не по-малко от 1 година;

   в/компетентности – ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;

 г/ да притежава документ за извършена проверка за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от комисията и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

   д/ да има или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с чл. 18, ал. 5 от Правилника за дейността на комисията (проучват се класираните кандидати);

  е/ длъжността се заема по трудово правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията по чл.107а от Кодекса на труда

3.      Допълнителни умения и квалификации, носещи предимства на кандидатите:

а/  професионален опит в областта на подвързването на документи и добри познания за технологичните процеси и  операции свързани с машинното подвързване. 

Минимален размер на основната заплата – 900 лв. 

4.      Начин на провеждане на подбора:

  1. Подадени документи
  2. Събеседване

Събеседването ще се проведе чрез въпроси, свързани с изпълнението на длъжността, за която се кандидатства, ЗДРДОПБГДСРСБНА, ПДКРДОПБГДСРСБНАНА, НУРОИСДА.

5.   Необходими документи за участие в подбора:

а/ заявление, в което се посочва длъжността за която се кандидатства;

         б/ автобиография с подробно посочване на трудовия стаж;

            в/ копие от дипломата за завършено образование;

       г/ копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;

          д/ копия от документи за придобита квалификация, ако има такива;

       е/ Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в КРДОПБГДСРСБНА (по образец, наличен на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА);

       ж/ документ за извършена проверка за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от комисията и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.).

        6. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 В сградата на КРДОПБГДСРСБНА – гр. София, ул. „Врабча” № 1, всеки работен ден от 10:00 до 17.00 часа[email protected].

        7. Краен срок за подаване на документи (на място или по електронен път) – 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението, от 16.11.2023 г. до 17:00 ч. на 27.11.2023 г.

     8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с подбора - Официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА - www.comdos.bg.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

- лично от всеки кандидат на посочения адрес;
- чрез пълномощник на посочения адрес;.

 При подаване на документите на хартиен носител в КРДОПБГДСРСБНА на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 107, ал. 1 от КТ.

- по електронен път, на имейл адрес: [email protected], като заявлението трябва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване, посочени в чл. 107, ал. 1 от КТ, се изпращат на кандидата по електронен път.  

 С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Образец за заявление за участие в подбора може да се изтегли от следния интернет адрес: www.comdos.bg.

 

 

 

 

Тагове:
Други обяви от КРДОПБГДСРСБНА
 
Добавено в Избрани
Специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
16 Ноември 202399
Старши специалист КРДОПБГДСРСБНА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на КРДОПБГДСРСБНА

Докладвай за проблем
Старши специалист
КРДОПБГДСРСБНА

Препишете кода от картинката: