Добавено в твоите Избрани обяви

Началник на отдел

Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № К-370/14.11.2023 г. на Председателя на Комисията,

ОБЯВЯВА

Конкурс за 1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „началник на отдел”, в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности“, място на работа – гр. София, ул. Врабча 1. 

1.             Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

Длъжността „началник на отдел” е пряко подчинена на директора на дирекция ФСПАД.

ü  Отговаря за правилното ползване, поддръжка  и управление на собствеността на Комисията;

ü  Организира ремонта и поддръжката на сградния фонд, машини, съоръжения и системи за сигурност, нагнетателно-смукателни системи, климатични системи, системи за пожарогасене и пожароизвестяване;

ü  Координира връзките с доставчиците на услуги и организацията за осигуряване функционирането на системите за осветление, отопление, вентилация, канализация, асансьорното оборудване, противопожарните средства и специалните технически системи;

ü  Отговаря за планирането, участва в организацията по възлагане на обществени поръчки и контрола по изпълнението на сключените договори.

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в КРДОПБГДСРСБНА, като се отчита нивото на длъжността,   квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност (НПКДА).

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

 а/ образователна-квалификационна степен – магистър (КДА);

б/ професионален опит – 5 години или минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг (КДА);

в/ компетентности – управленска, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност (НУРОИСДА). 

 г/ да притежава документ за извършена проверка за принадлежност към органите на чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от Комисията при подаване на документите и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

д/ да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с чл. 18, ал. 5 от Правилника за дейността на комисията (проучват се само класираните кандидати).

3. Допълнителни умения и квалификации:

а/ Професионален опит в сферата на експлоатация на специални инженерно-технически съоръжения, работа с цифрови системи за управление, контрол и сигурност, в т. ч: електрозахранване и резервирано захранване, системи за сигурност /сигнално-охранителни системи, контрол на достъпа и видео наблюдение/, системи за безопасност /пожароизвестяване и пожарогасене/, системи за централна климатизация и климатици.

б/ области на висше образование: Електротехника, електроника и автоматика.

в/ компютърни умения - да работи с MS Office и специализирани програмни продукти, свързани с дейността.

г/ кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

д/ съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

-  Интервю.

5. Допълнителна информация за начина на провеждане:

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест, а с успешно издържалите теста ще се проведе и интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения ще включва въпроси от:

- Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на  български граждани към ДС и РС на БНА.

- Правилник за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и на нейната администрация;

  - Закон за държавния служител;

 - Закон за администрацията;

-  Закон за защита на класифицираната информация;

-  Закон за защита на личните данни;

 - Закон за устройството на територията;

 - Закон за обществените поръчки;

- Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

-  други, свързани с длъжностната характеристика.

6. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)- по образец;

б/ декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл) - по образец;

     в/ копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

          г/ копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

          д/ копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива;

          е/ автобиография;

         ж/ Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в КРДОПБГДСРСБНА (по образец, наличен на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА);

        з/ документ за извършена проверка за принадлежност към органите на чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от Комисията при подаване на документите и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

 7. Място за подаване на документи:

 В сградата на КРДОПБГДСРСБНА – гр. София, ул. „Врабча” № 1, всеки работен ден от 10:00 до 17.00 часа.

8. Краен срок за подаване на документи (на място или по електронен път) – 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението, от 14.11.2023 г. до 17:00 ч. на 24.11.2023 г.

 9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса - Официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА - www.comdos.bg.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

- лично от всеки кандидат на посочения адрес;
- чрез пълномощник на посочения адрес, като бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в КРДОПБГДСРСБНА на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

- по електронен път, на имейл адрес: [email protected], като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.

10. Обявлението за конкурса да се публикува в електронната страница КРДОПБГДСРСБНА,  в Административния регистър по чл. 61, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията и в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www.comdos.bg.

 

Тагове:
Други обяви от КРДОПБГДСРСБНА
 
Добавено в Избрани
Специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
14 Ноември 2023132
Началник на отдел КРДОПБГДСРСБНА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на КРДОПБГДСРСБНА

Докладвай за проблем
Началник на отдел
КРДОПБГДСРСБНА

Препишете кода от картинката: