Добавено в твоите Избрани обяви

Главен специалист/Старши специалист

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) търси да назначи служители за осъществяване на следните дейности:

1. Извършване проверки в информационните масиви на ДАБ при МС за лица, регистрирани по реда на Закона за убежището и бежанците;

2. Изготвяне на справки за лицата, регистрирани по реда на Закона за убежището и бежанците;

3. Изготвяне на отговори на писма до органи на държавната власт, местната администрация и физически лица, по въпроси свързани производствата по реда на Закона за убежището и бежанците;

4.  Поддържането на вътрешния архив на отдела;

5. Подпомагане на експертите в отдела при осъществяване на мониторинг за спазване на законовите изисквания за провеждане на административните производства по реда на Закона за убежището и бежанците в териториалните поделения на ДАБ;

6. Администриране на постъпилите в централната администрация на ДАБ при МС съдебни книжа, като комплектова съдебните преписки за нуждите на юрисконсултите в дирекцията

Назначаването ще бъде на срочен трудов договор в дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ в ДАБ при МС, на следните позиции: старши специалист и главен специалист.
Минималните изисквания са както следва:
- за длъжността "главен специалист" са: образователна степен – средно образование, професионален опит – минимум 2 години в дейности, свързани с изпълняваната длъжност.
- за длъжността "старши специалист" са: образователна степен – средно образование, професионален опит – минимум 1 година в дейности, свързани с изпълняваната длъжност.
Средствата за трудовите възнаграждения за периода на съществуване на трудовите правоотношения са осигурени по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021 – 2027 г. – BG65AMPR001-1.001-0001 „Оперативна подкрепа чрез наемане на допълнителен персонал и текуща поддръжка в ДАБ при МС“.
Основният размер на заплатата се определя в зависимост от длъжността и професионалния опит, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в ДАБ при МС.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление (свободен текст).
2. Автобиография.

3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Копие от документи за образователно-квалификационна степен
Начин и място за подаване на документите:
Документите се подават в срок до 23.11.2023 г. (включително) в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б, от 9:00 ч. до 12:00 ч. или по електронен път на адреса на страницата на ДАБ при МС, като заявлението задължително се подписва от кандидатите с електронен подпис. Телефон за контакт: 02/80 80 944.
Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Тагове:
Други обяви от Държавна агенция за бежанците при МС
 
Добавено в Избрани
Юрисконсулт
от 780 до 1600 лв.
София / 17 Ноември
 
Добавено в Избрани
Специалист
от 780 до 1600 лв.
София / 13 Ноември
13 Ноември 2023159
Главен специалист/Старши специалист Държавна агенция за бежанците при МС
Държавна агенция за бежанците при МС
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Държавна агенция за бежанците при МС

Докладвай за проблем
Главен специалист/Старши специалист
Държавна агенция за бежанците при МС

Препишете кода от картинката: