Добавено в твоите Избрани обяви

Главен инспектор

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-1872/23.08.2023 г. на Кмета на Столична община 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността главен инспектор – 3 работни места в отдел „Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция „Общински приходи”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община, Длъжностно ниво - 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование - висше;

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 /две/ години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Социални, стопански и правни науки;

- компютърна грамотност – MS Office;

- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/; Граждански процесуален кодекс /ГПК/; Административнопроцесуален кодекс /АПК/; Търговски закон;  Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; Закон за устройството на територията; Закон за устройството и застрояването на Столична община; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Наредба за определяне и администриране  на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът да се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-          заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

-          декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

-          копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образовани е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-          копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/ или придобит ранг;

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- установяване, обезпечаване и събиране на задължения за местни данъци и такси, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи в Столична община. Извършване на преценка, относно необходимостта от обезпечаване на публични общински вземания, с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, в следствие на които събирането на задълженията за местни данъци и такси ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи  в Столична община.

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1225 лева.

7. Документите да се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа.

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

-            документите да се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа;

-            документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 - Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

Тагове:
Други обяви от Столична община
 
Добавено в Избрани
Главен експерт - 1 работно място
от 1225 до 1800 лв.
София / 19 Септември
 
Добавено в Избрани
Директор на детска градина
от 2082 до 2782 лв.
София / 18 Септември
30 Август 2023151
Главен инспектор Столична община
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Столична община

Докладвай за проблем
Главен инспектор
Столична община

Препишете кода от картинката: