Добавено в твоите Избрани обяви

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, МЗ № 8121з-911/06.06.2023 г. относно възлагане на правомощия на орган по назначаването по служебното правоотношение с държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР и заповед рег. № 8121 К - 6880/20.07.2023 г., обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в сектор „Управление на собствеността и материално осигуряване“ към отдел „Управление на собствеността“ при Академията на МВР, длъжностно ниво 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование  на длъжностното ниво: експертно ниво 5

 

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:   

1. Образователно-квалификационна степен - „бакалавър“.

2. Професионална област - съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

3. Професионален опит - 2 години или минимален ранг IV младши.

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

 

ІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

- Организира, координира и непосредствено участва в материално-техническото осигуряване на структурното звено;

- Изучава потребностите на структурата и служителите от материално-техническо осигуряване и социално обслужване по отделни видове и ги обвързва със съответните заявки по определен ред за планиране в министерството;

- Осигурява материално-техническото снабдяване и социално обслужване по отделни направления – транспорт, въоръжение, техника, вещево доволствие, стопански дейности, почивно дело, капитално строителство и  ремонти, обществено хранене и др. в рамките на предоставените на структурата финансови средства и чрез централни доставки и разходи от висшестоящите структури и звена;

- Отговаря за стопанисването и правилната употреба на предоставените  материално –технически средства и недвижима собственост;

- Участва в разработването на вътрешни правила за материално-техническото осигуряване и социално обслужване в съответната структура;

- Изготвя отчети и анализира материално-техническото осигуряване в съответствие с поставените му задачи;

- Предлага на ръководството мероприятия за усъвършенстване организацията и дейностите по материално-техническото осигуряване.

 

III. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

- Интервю.

 

ІV. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 780 лева до 1800 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец.

3. Копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Копие на документи за придобит ранг, при наличие на такъв.

6. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.  

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Срокът за подаване на документите е 10-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“        № 1 в стая 506, всеки работен ден от 09.00 ч. до 11.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

 VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

 

Телефони за справки и допълнителна информация -  02/9829 264 и 02/9829 316.

 

Копие от обявлението да се изпрати на дирекция „Човешки ресурси” - МВР и на Академията на МВР за сведение и изпълнение.

Тагове:
Други обяви от Академия на МВР
 
Добавено в Избрани
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
от 780 до 2100 лв.
София / 31 Август
30 Август 2023192
СТАРШИ ЕКСПЕРТ Академия на МВР
Академия на МВР
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Академия на МВР

Докладвай за проблем
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
Академия на МВР

Препишете кода от картинката: