Добавено в твоите Избрани обяви

Главен експерт

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-716/10.03.2023 г. на Кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място в дирекция „Управление на административен сграден фонд“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община, Длъжностно ниво - 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование - висше;

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 /две/ години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки;

- компютърна грамотност – владеене на Auto CAD, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Adobe Acrobat;

- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Устройствен правилник на Столична община; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Закон за устройство на територията; Закон за културното наследство; Закон за обществените поръчки; Закон за енергийната ефективност; Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № рд-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции; Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони; Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-          заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

-          декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

-          копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образовани е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-          копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит /трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина/ или придобит ранг;

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

- участва при планирането и организацията на капиталовите, текущи ремонти и поддръжка на административния сграден фонд. Закупува и води отчет на материалите използвани в ежедневните ремонтни дейности на дирекцията.

- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1225 лева.

7. Документите да се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа.

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

-            документите да се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа;

-            документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 - Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична 

Тагове:
Други обяви от Столична община
 
Добавено в Избрани
Юрисконсулт
от 1125 до 1750 лв.
София / 22 Март
 
Добавено в Избрани
Началник на отдел
от 1350 до 2500 лв.
София / 20 Март
 
Добавено в Избрани
Директор
от 1500 до 2660 лв.
София / 01 Март
14 Март 2023170
Главен експерт Столична община
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Столична община

Докладвай за проблем
Главен експерт
Столична община

Препишете кода от картинката: