Добавено в твоите Избрани обяви

Началник отдел "Спорт и туризъм"

1.Кратко описание на длъжността: 

Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове в областта на спорта и туризма, разработва и организира изпълнението на общинския спортен календар.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) : 

•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;

•Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – педагогика, спорт, туризъм

•Години професионален опит  - 3 /три/ години или минимален ранг – III младши;

•Вид правоотношение: Служебно

•Длъжностно ниво – 7

•Ръководно ниво – 7Б

2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.

2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма

3.Други компетентности: 

•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели

•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността

4.Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС); 

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg 

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Тагове:
18 Май 202366
Началник отдел "Спорт и туризъм" Община Кюстендил
Община Кюстендил
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Община Кюстендил

Докладвай за проблем
Началник отдел "Спорт и туризъм"
Община Кюстендил

Препишете кода от картинката: