Добавено в твоите Избрани обяви

Началник отдел

I. Кратко описание на длъжността:

            Планира, организира, координира и контролира дейността по производството за международна закрила, съгласно изискванията за Закона за убежището и бежанците на лица търсещи закрила и деловодно обслужване в РПЦ Харманли.

II. Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

            2.1. Образователно-квалификационна степен – магистър;

            2.2. Професионален опит – минимум 4 години в дейности, свързани с изпълняваната длъжност и/или III мл. ранг;

            2.3. Длъжностно ниво от класификатора на длъжностите в администрацията      (КДА) – 6;

            2.4. Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 6А.

III. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

3.1. Професионална  област – хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, технически науки, сигурност и отбрана;

3.2. Компютърни умения – работа с MS Word; MS Excel;

IV. Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 790 лв. до 3400 лв.

      Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните  правила за работната заплата на служителите в ДАБ при МС .

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       VI. Начин на провеждане на конкурса:

     6.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно структурата и дейността на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет;

     6.2. Интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация.

        VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

  7.1. Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3  към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация;

  7.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация;

  7.3. Копие от документи за образователно-квалификационна степен (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага);

  7.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

       7.5. Копие от сертификати, удостоверения и др. документи по преценка на кандидата.

      VIII. Начин и място за подаване на документите:

8.1. Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице  до 10 дни от деня на публикуване на обявата в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б, от 9:00 ч. до 12:00 ч. или по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. Телефон за контакт: 02/80 80 944.

8.2. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на агенцията – www.aref.government.bg.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от http://www.aref.government.bg/.

 

 

 

Тагове:
15 Ноември 2023103
Началник отдел Държавна агенция за бежанците при МС
Държавна агенция за бежанците при МС
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Държавна агенция за бежанците при МС

Докладвай за проблем
Началник отдел
Държавна агенция за бежанците при МС

Препишете кода от картинката: