Добавено в твоите Избрани обяви

Счетоводител

1. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Регистрира хронологично счетоводните операции.
3. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
4. Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието.
5. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
6. Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски.
7. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори.
8. Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.
9. Изчислява ,осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.
10. Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост.
11. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри .
12. Извършва счетоводни записвания , а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии.
13. Подписва трудовите книжки на работниците и служители при прекратяване на трудови правоотношения.
14. Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.
15. Участва при разработването на счетоводната политика на предприятието,съставянето на годишния финансов отчет,извършване на инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица.
16. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
17. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.
18. Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Тагове:
Други обяви от Розахим АД
 
Добавено в Избрани
Опаковач
от 1300 до 1500 лв.
Горна Оряховица / 18 Май
 
Добавено в Избрани
Общ работник
от 1300 до 1500 лв.
Горна Оряховица / 18 Май
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Розахим АД

Докладвай за проблем
Счетоводител
Розахим АД

Препишете кода от картинката: