Добавено в твоите Избрани обяви

Младши експерт

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  висше образование –  с област на висшето образование - Природни науки, математика и информатика (професионални направления - „Физически науки“, „Химически науки“, „Биологически науки“ и „Науки за земята“; - област на висшето образование – Аграрни науки и ветеринарна медицина (професионални направления – „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ и „Горско стопанство“).

-  степен на завършено образование – професионален бакалавър по ….; 

- професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

- допълнителни умения и квалификация на кандидатите – работа с Microsoft Office и Internet; 

- кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

- на основание чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Кратко описание на длъжността:

Изготвяне на становища за дейности в защитени зони и защитени територии и за проекти на планове за управление на защитените зони и защитените територии. Изготвяне на проект на индивидуални административни актове по реда на глава втора и глава трета от наредбата по чл. 31а от ЗБР, включително на писмо по чл. 2, ал. 2 от същата наредба. Възлагане извършването на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация, относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им от реализацията на планове, програми, проекти/инвестиционни предложения при провеждане на процедурите по ОВОС, ЕО и ОС. Изготвяне на становища за дейности в защитени територии и защитени зони; по проекти за планове за управление на защитените територии и защитени зони. Участва в разработването, или възлагането на разработване, на планове за управление на защитени зони и защитени територии; проекти за финансиране на проекти, вкл. по оперативни програми и др. Поддържа актуален публичния регистър за обявените защитени зони и промените в тях. Поддържа актуален регистър на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП). Изготвя информация за процедираните от РИОСВ по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и за осъществявания контрола по условията и мерките в решения/становища, издадени от министъра на околната среда и водите, съгласно утвърдените от МОСВ форми. Извършва самостоятелни и/или съвместни проверки „на място“ и по документи, свързани със: - изпълнението на плановете за управление и спазване режимите на защитените зони и защитените територии; - изпълнението на условията и мерките в издадените индивидуални административни актове по реда на глава втора и глава трета от наредбата по чл. 31а от ЗБР; - съответствието на параметрите на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, за които е проведена процедура по чл. 2, ал. 2 от наредбата по чл. 31а от ЗБР; - постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията. При осъществяване на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол: - извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство и др. задачи възложени от директора.

 

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Срок и място за подаване на документите за участие:

- краен срок за подаване на документи: 27.11.2023 г.

         - място за подаване на документите:  Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, ул. “Свобода” № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в Центъра за административно обслужване (Едно гише).

Тагове:
13 Ноември 2023182
Младши експерт Регионална инспекция по опазване на окoлнaта среда и водите - Благоевград
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Регионална инспекция по опазване на окoлнaта среда и водите - Благоевград

Докладвай за проблем
Младши експерт
Регионална инспекция по опазване на окoлнaта среда и водите - Благоевград

Препишете кода от картинката: