Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт

Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед на Председателя на Комисията, ОБЯВЯВА конкурс 

За една /1/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в сектор „Дигитализация, реставрация и застраховане на архива“, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива ”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово

1. Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

Длъжността „старши експерт” в сектор ДРЗА, отдел КСДРЗА, дирекция „Архив“ е пряко подчинена на началника на сектора.

  • Извършва проверка на качеството на дигиталните обекти, след което осигурява тяхното включване в дигиталния архив на Комисията, както и следи за тяхното съхранение и опазването им;
  • Участва в дейността по дигитализация на архивните дела и на научно-справочния апарат към документите и създаването на застрахователен фонд на архивните документи, съхранявани в централизирания архив;
  • Попълва информация за дигитализираните документи в регистъра на дигитализираните документи;
  •  Поставя щемпели „Вярно с оригинала” и „Декласифициран по § 17 от закона” върху копия на документи и копия на учебни филми;
  • Изготвя съпроводителни писма и описи на заверените копия по заявки на потребители;
  • Оказва съдействие при подготовката на издателската дейност на комисията;
  • място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово 

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в КРДОПБГДСРСБНА, като се отчита нивото на длъжността,  квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

            а/ образователна-квалификационна степен – висше, бакалавър (КДА);

б/ професионален опит – не по малко от 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - ІV младши ранг (КДА);

в/ компетентности – аналитична, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност (НУРОИСДА);

 г/ да притежава документ за извършена проверка за принадлежност към органите на чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

   д/ да има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с чл. 18, ал. 5 от Правилника за дейността на комисията (проучват се класираните кандидати). 

3. Допълнителни умения и квалификации:

а/ компютърни умения - да работи с MS Office и специализирани програмни продукти, свързани с дейността;

б/ професионален опит в сферата на дигитализиране на документи;

  в/ кандидатите да отговарят на условията  на чл. 7 от Закона за държавния служител.

           г/ съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Интервю.

5. Допълнителна информация за начина на провеждане:

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест, а с успешно издържалите теста ще се проведе и интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения ще включва въпроси от:

          - Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

          - Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и нейната администрация;

          - Закона за държавния служител;

          - Закона за защита на класифицираната информация;

          - Закона за националния архивен фонд;

          - Методически кодекс – Свитък V

-  други, свързани с длъжностната характеристика.

6. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)- по образец;

б/ декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл) - по образец; 

          в/ копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

          г/ копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

          д/ копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива;

          е/ автобиография;

         ж/ Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в КРДОПБГДСРСБНА (по образец, наличен на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА);

        з/ документ за извършена проверка за принадлежност към органите на чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от Комисията при подаване на документите и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 В сградата на КРДОПБГДСРСБНА – гр. София, ул. „Врабча” № 1, всеки работен ден от 10:00 до 17.00 часа,

8. Краен срок за подаване на документи (на място или по електронен път) – 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението, от 19.09.2023 г. до 17:00 ч. на 29.09.2023 г.

 9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса -

Официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

- лично от всеки кандидат на посочения адрес;
- чрез пълномощник на посочения адрес, като бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 При подаване на документите на хартиен носител в КРДОПБГДСРСБНА на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

- по електронен път, на имейл адреса, посочен в обявлението на  официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидата по електронен път.  

 С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

  - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
  - ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.        

            Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  могат да се изтеглят от официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА.

Тагове:
Други обяви от КРДОПБГДСРСБНА
 
Добавено в Избрани
Специалист в сектор КСА
от 800 до 910 лв.
Банкя / 19 Септември
 
Добавено в Избрани
Специалист в сектор ДРЗА
от 800 до 910 лв.
Банкя / 19 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 850 до 1000 лв.
Банкя / 19 Септември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист в отдел САК
от 850 до 1000 лв.
Банкя / 19 Септември
 
Добавено в Избрани
Младши експерт в отдел САК
от 900 до 1050 лв.
Банкя / 19 Септември
19 Септември 202328
Старши експерт КРДОПБГДСРСБНА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на КРДОПБГДСРСБНА

Докладвай за проблем
Старши експерт
КРДОПБГДСРСБНА

Препишете кода от картинката: