Добавено в твоите Избрани обяви

Юрисконсулт в дирекция "Социално подпомагане"- Горна Оряховица

ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул.”Триадица” №2, на основание чл.10а от Закона на държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед

№ РД01-1671/29.08.2023 г.

-

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

І. За длъжността юрисконсулт в:

Дирекция „Социално подпомагане“ – Горна Оряховица, обл. Велико Търново

II. Изисквания за заемане на длъжността юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ на Дирекция „Социално подпомагане“:

1. Минимални:

·                      степен на образование – магистър по специалност „Право“

·                      професионален опит: не се изисква  или V младши ранг

2. Допълнителни:

·                      Аналитична компетентност;

·                      Ориентация към резултати;

·                      Работа в екип;

·                      Комуникативна компетентност;

·                      Фокус към клиента (вътрешен/външен);

·                      Професионална компетентност;

·                      Дигитална компетентност.

       

        3. Специфични изисквания:

·         Удостоверение за юридическа правоспособност – Закон за съдебната власт.   

III. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи:       

          1. Декларация от лицето, че:

             a)  е навършило пълнолетие и е:

·   български гражданин;

·   гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;

·   гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

·   гражданин на Конфедерация Швейцария;                                              

               б) не е поставено под запрещение;

               в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

              г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността старши юрисконсулт.

          2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

          3.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако има такъв/(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

          4. Копия от документи, доказващи компетентност в областта на обществените поръчки /за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане/.

V. Документите по т.IV се подават в 14-дневен срок от датата на публикуване на конкурса, както следва:

1.      лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;

2.      по електронен път на e-mail: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 13.09.2023 г. /включително/

VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg    

I. Кратко описание на длъжността юрисконсулт в:

·    Отдел „Закрила на детето“ в дирекция Социално подпомагане“:

Основна цел на длъжността

Осигурява цялостното правно обслужване на Дирекция „Социално подпомагане“.

Области на дейност

Подпомага дейността на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и отговаря за правното обслужване на дирекцията във всички зони на функционална отговорност /Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за хората с увреждания, Закона за обществените поръчки, АПК, ГПК и др./ и за законосъобразното издаване на административни актове и възлагане на обществени поръчки, когато директорът има статут на възложител по чл.7, ал.1 от ЗОП

·         В Регионална дирекция за социално подпомагане

Основна цел на длъжността

Осигурява цялостното правно обслужване на Регионална дирекция за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“ в областта при необходимост.

Области на дейност

Подпомага дейността на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане и отговаря за правното обслужване на дирекцията във всички зони на функционална отговорност /Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за хората с увреждания, Закона за обществените поръчки, АПК, ГПК и др./ и за законосъобразното издаване на административни актове и възлагане на обществени поръчки, когато директорът има статут на възложител по чл.7, ал.1 от ЗОП. При необходимост подпомага правното обслужване на дирекциите в областта.

II. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността юрисконсулт :

        Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9  от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

За длъжността „юрисконсулт“ наименованието на длъжностното ниво е 11, Експертно ниво 7 и размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността се определя, както следва:

·  1-ва степен от 780 лв. до 1600 лв.- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 години;

·  2-ра степен от 780 лв. до 2200 лв - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години;

·  3-та степен от 780 до 2600 лв. - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години.

 

Тагове:
30 Август 202369
Юрисконсулт в дирекция "Социално подпомагане"- Горна Оряховица Агенция за социално подпомагане
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на Агенция за социално подпомагане

Докладвай за проблем
Юрисконсулт в дирекция "Социално подпомагане"- Горна Оряховица
Агенция за социално подпомагане

Препишете кода от картинката: