Добавено в твоите Избрани обяви

Старши експерт

За една /1/ свободна щатна бройка на длъжност „старши експерт” в сектор „Комплектуване и съхранение на архива“, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива ”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово

1. Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:

Длъжността „старши експерт” в сектор „Комплектуване и съхранение на архива ”, дирекция „Архив“ е пряко подчинена на началника на сектора.

  • Участва в процеса по приемане на документите от органите по чл.16, ал.1 от                ЗДРДОПБГДСРСБНА и извършва последващата им обработка и комплектуване;
  •  Извършва дейностите по систематизиране и съхранение на архивните дела в архивохранилищата на централизирания архив и води техния отчет;
  • Извършва действия по допълване и актуализиране на електронните регистри (списъци) и описи на постъпилите за съхранение дела в централизирания архив и допълва информацията в автоматизираната информационна система на централизирания архив;
  • Подготвя и предоставя делата за запознаване по заявки и за изготвяне на застрахователен фонд;
  • Отговаря за извършване на дейностите по паспортизация на фондовете;
  • Подпомага дейностите по проучване на архивните документи и изготвяне на необходимия справочен апарат;
  • Подготвя справки за делата и за информацията, съдържаща се в тях.
  • място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово

Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в КРДОПБГДСРСБНА, като се отчита нивото на длъжността,  квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

            а/ образователна-квалификационна степен – висше, бакалавър (КДА);

б/ професионален опит – не по малко от 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - ІV младши ранг (КДА);

в/ компетентности – аналитична, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност (НУРОИСДА);

 г/ да притежава документ за извършена проверка за принадлежност към органите на чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

   д/ да има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация във връзка с чл. 18, ал. 5 от Правилника за дейността на комисията (проучват се класираните кандидати).

 3. Допълнителни умения и квалификации:

    а/ Професионален опит в сферата на публичния сектор;

б/ Компютърни умения - да работи с MS Office и специализирани програмни продукти, свързани с дейността;

в/ Кандидатите да отговарят на условията  на чл. 7 от Закона за държавния служител;

г/ Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Интервю.

5. Допълнителна информация за начина на провеждане:

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест, а с успешно издържалите теста ще се проведе и интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения ще включва въпроси от:

             - Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

          - Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и нейната администрация;

          - Закона за държавния служител;

          - Закона за защита на класифицираната информация;

          - Закона за националния архивен фонд;

          - Методически кодекс – Свитък III

-  други, свързани с длъжностната характеристика.

6. Необходими документи за участие в конкурса:

а/ заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)- по образец;

б/ декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл) - по образец                                           в/ копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

       г/ копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

          д/ копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива;

          е/ автобиография;

         ж/ Информация относно обработването на лични данни на кандидати за заемане на длъжност в КРДОПБГДСРСБНА (по образец, наличен на интернет страницата на КРДОПБГДСРСБНА);

        з/ документ за извършена проверка за принадлежност към органите на чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (издава се от Комисията при подаване на документите и не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.);

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 В сградата на КРДОПБГДСРСБНА – гр. София, ул. „Врабча” № 1, всеки работен ден от 10:00 до 17.00 часа, [email protected].

8. Краен срок за подаване на документи (на място или по електронен път) – 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението, от 15.11.2023 г. до 17:00 ч. на 27.11.2023 г.

 9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса - Официалната интернет страница на КРДОПБГДСРСБНА - www.comdos.bg. Списъците са публични, до приключване на конкурсната процедура.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

- лично от всеки кандидат на посочения адрес;
- чрез пълномощник на посочения адрес, като бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 При подаване на документите на хартиен носител в КРДОПБГДСРСБНА на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

- по електронен път, на имейл адрес: [email protected], като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидата по електронен път.  

 С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

  - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

  - ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.

            Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www.comdos.bg

Тагове:
Други обяви от КРДОПБГДСРСБНА
 
Добавено в Избрани
Специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши специалист
от 900 до 1100 лв.
София / 16 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
 
Добавено в Избрани
Старши експерт
от 950 до 1250 лв.
София / 15 Ноември
15 Ноември 202364
Старши експерт КРДОПБГДСРСБНА
Получавай новите обяви на имейл
Обяви по Email

Получавайте съобщения за нови обяви на КРДОПБГДСРСБНА

Докладвай за проблем
Старши експерт
КРДОПБГДСРСБНА

Препишете кода от картинката: